Informacja o przetwarzaniu danych kontrahentów

1. Administratorem danych osobowych osób fizycznych przekazanych przez Zamawiającego przy składaniu niniejszego zlecenia jest Sprzedawca, którego dane zostały określone powyżej.

2. Źródłem pozyskania danych osobowych jest Zamawiający.

3. Podanie danych osobowych przy składaniu niniejszego zlecenia jest dobrowolne, lecz ich brak może uniemożliwiać zawarcie lub wykonanie zlecenia.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jego rozliczenia, w tym w zakresie należności publicznoprawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także w celu dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych wynikających ze zlecenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zlecenia oraz wygaśnięcia wynikających z niego roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej dotyczącej Zlecenia Reklamowego.

6. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom z grupy kapitałowej Bauer Media, jak również podmiotom przetwarzającym dane, w celu dochodzenia i windykacji należności.

7. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma prawo: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) sprostowania danych, (iii) usunięcia danych, (iv) ograniczenia przetwarzania danych, (v) przenoszenia danych, (vi) wniesienia sprzeciwu.

8. Powyższe prawa można zrealizować poprzez przesłanie pisemnego wniosku do Mobiem Polska.

9. Osoba, której dane osobowe dotyczą ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W Mobiem Polska powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pocztą elektroniczną na adres iodo@mobiem.pl