Regulamin świadczenia usług reklamowych

I. DEFINICJE

1. Mobiem – oznacza Mobiem Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-446), przy ul. Fabrycznej 5a, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000671944, NIP: 5242743960.

2. Powierzchnia Reklamowa – oznacza powierzchnię stron internetowych, aplikacji mobilnych lub bazy danych wykorzystywane przez Mobiem do celów Emisji Reklamy, do której Mobiem posiada wyłączne prawa lub która jest udostępniana Mobiem w tych celach przez podmioty trzecie.

3. Użytkownik – oznacza osobę korzystającą ze stron internetowych, aplikacji mobilnych lub innych usług elektronicznych, w ramach których wykorzystywana jest Powierzchnia Reklamowa.

4. Dział Handlowy Mobiem – oznacza wydzieloną w ramach struktury Mobiem jednostkę organizacyjną uprawnioną do przyjmowania Zleceń Reklamowych.

5. Reklama – oznacza każdy przekaz przygotowany przez Zleceniodawcę lub na jego zlecenie zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.

6. Emisja – oznacza rodzaj kampanii reklamowej, w tym opcję rozliczeniową wybraną przez Zleceniodawcę w Zleceniu Reklamowym, w szczególności mogącą polegać na:

a) wyświetleniu Reklamy w ramach Powierzchni Reklamowej, w tym wysłaniu Reklamy Użytkownikowi w ramach pojedynczego komunikatu, w liczbie razy określonej w Zleceniu Reklamowym,

b) utrzymywaniu Reklamy w określonej części Powierzchni Reklamowej i zapewnienie jej dostępności w czasie określonym w Zleceniu Reklamowym,

c) działaniu mającym na celu wywołanie działań Użytkownika o określonej w Zleceniu Reklamowym liczbie i charakterze (wykonanie kliknięcia lub akcji).

7. Usługi Reklamowe Mobiem – oznacza usługi reklamowe świadczone przez Mobiem polegające na Emisji Reklamy Użytkownikowi z wykorzystaniem Powierzchni Reklamowej.

8. Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe zawartą pomiędzy Mobiem a Zleceniodawcą na skutek przyjęcia Zlecenia Reklamowego złożonego przez Zleceniodawcę.

9. Zlecenie Reklamowe – oznacza dokument określający istotne postanowienia Umowy, który w przypadku jego zgodności z Regulaminem z chwilą jego podpisania przez Zleceniodawcę i dostarczenia Działowi Handlowemu Mobiem stanowi przyjęcie oferty, chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie Reklamowe stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji, składania ofert albo do zawarcia umowy w inny sposób.

10. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która składa w Mobiem Zlecenie Reklamowe.

11. Forma Reklamowa – oznacza określoną w Zleceniu Reklamowym formę prezentacji Reklamy, w tym uwzględniającą jej aspekty techniczne.

12. Regulamin – oznacza niniejszy dokument wraz załącznikami.

13. Cennik – oznacza dokument zawierający wykaz cen aktualny na dzień zawarcia Umowy zamieszczony na stronach internetowych Mobiem.

14. Specyfikacja Techniczna Reklam – oznacza warunki techniczne jakie musi spełnić wybrana przez Zleceniodawcę Forma Reklamowa, które zostały wskazane Zleceniodawcy w treści Zlecenia Reklamowego lub w inny uzgodniony sposób.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Mobiem nie ponosi odpowiedzialności za treść lub formę Reklam.

2. Podpisując Zlecenie Reklamowe Zleceniodawca oświadcza, że ma prawo posługiwać się użytymi w Reklamie informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami podlegającymi ochronie prawnej oraz, że treści zawarte w Reklamie nie są sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami.

3. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z osobami, które reprezentują wobec Mobiem za regulowanie należności, wynikających z przyjętych do realizacji Zleceń Reklamowych.

4. Obowiązek naprawienia wszelkich szkód wyrządzonych Mobiem w związku z treścią lub formą Reklamy (wraz z kosztami procesowymi oraz innymi uzasadnionymi kosztami poniesionymi w związku z roszczeniami osób trzecich) spoczywa na Zleceniodawcy.

5. Mobiem zastrzega sobie prawo do decydowania o ogólnym stylu prezentowanych Form Reklamowych.

6. Reklamy oraz przygotowane Formy Reklamowe powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych, w tym ich układu, prezentowanych w ramach stron internetowych, aplikacji mobilnych lub innych usług elektronicznych, w ramach których ma miejsce Emisja. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów stron internetowych, aplikacji mobilnych lub innych usług elektronicznych, w ramach których ma miejsce Emisja.

7. Mobiem zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania Form Reklamowych wyrazami: "reklama", "sponsor serwisu", "promocja", itp., o ile uzna to w danym wypadku za uzasadnione.

8. Mobiem może w każdym czasie bez prawa do odszkodowania:

a) odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, oraz

b) żądać dokonania zmiany Form Reklamowych, jeżeli treść lub forma Form Reklamowych są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, polityką reklamową Mobiem albo osoba trzecia, właściwy organ lub instytucja zgłosiły zastrzeżenia dotyczące Form Reklamowych, albo

c) odmówić Emisji lub wstrzymać Emisję, jeżeli Mobiem nie otrzymała lub otrzymała z opóźnieniem płatności za wcześniejsze Emisje.

9. Parametry techniczne Form Reklamowych określa Specyfikacja Techniczna Reklam.

10. Specyfikacja Techniczna Reklam stanowi integralną część Umowy.

11. Cennik stanowi integralną część Umowy.

12. Zlecenie Reklamowe może zostać przyjęte przez Dział Handlowy Mobiem pod warunkiem, że:

a) zostało prawidłowo wypełnione,

b) zawiera podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Zleceniodawcy,

c) w przypadku Zleceniodawcy, którym są przedsiębiorcy działający w formie spółki cywilnej, zawiera imiona i nazwiska wszystkich wspólników Zleceniodawcy.

13. Oświadczenia Stron składane w związku procedurą przyjmowania Zlecenia Reklamowego mogą być dokonywane formie dokumentowej, w tym poprzez przesłanie drogą elektroniczną skanu egzemplarza Zlecenia Reklamowego podpisanego przez Zleceniodawcę (przedstawicieli Zleceniodawcy), z zastrzeżeniem, że Dział Handlowy Mobiem może żądać dostarczenia przez Zleceniodawcę Zlecenia Reklamowego lub dokumentów wykazujących umocowanie przedstawicieli Zleceniodawcy w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez ich złożenie w siedzibie Mobiem lub wysłanie listem poleconym.

14. W przypadku kolizji terminów Emisji Mobiem zastrzega, że, pierwszeństwo przysługuje Zleceniom Reklamowym opłacanym zaliczkowo gotówką lub przelewem. W następnej kolejności będą emitowane:

a) Zlecenia Reklamowe rozliczane w formie barteru lub kompensaty,

b) Zlecenia Reklamowe jako świadczenia zastępcze z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania umów, których stroną jest lub była Mobiem.

15. Mobiem zastrzega, że Zlecenia Reklamowe rozliczane w trybie wzajemnej wymiany świadczeń (barter) będą realizowane w ramach Powierzchni Reklamowej, do której Mobiem posiada wyłączne prawa oraz wyłącznie w modelu wyświetlenia Reklamy, o którym mowa w rozdz. I ust. 6 lit. a Regulaminu (model CPM).

III. ZAWARCIE UMOWY

1. Umowę uważa się za zawartą na skutek przyjęcia oferty przez Zleceniodawcę zgodnie z warunkami Zlecenia Reklamowego pod warunkiem potwierdzenia przez Dział Handlowy Mobiem prawidłowości Zlecenia Reklamowego z postanowieniami Regulaminu.

2. Zlecenie Reklamowe powinno zostać doręczone do Działu Handlowego Mobiem najpóźniej na

3 dni robocze przed datą pierwszej Emisji.

3. Dział Handlowy Mobiem zastrzega sobie prawo do odmowy potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego, które zostało doręczone później niż 3 na dni robocze przed datą pierwszej Emisji.

4. Przeniesienie przez Zleceniodawcę praw i obowiązków wynikających z Umowy może nastąpić wyłącznie pod warunkiem zgody Mobiem udzielonej w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności.

IV. MODYFIKOWANIE I ANULOWANIE ZLECENIA

1. Mobiem gwarantuje Zleceniodawcy na warunkach określonych w Regulaminie prawo do:

a) anulowania Zlecenia Reklamowego,

b) modyfikacji Zlecenia Reklamowego.

2. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego polega na zmianie ustalonych czasów lub miejsc emisji Form Reklamowych, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego, ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji. Zmiany Zlecenia Reklamowego wykraczające poza modyfikację Zlecenia Reklamowego są równoznaczne z anulowaniem Zlecenia Reklamowego. Anulowanie Zlecenia Reklamowego dokonane zgodnie z Regulaminem odnosi skutek odstąpienia od Umowy.

3. Oświadczenie o modyfikacji lub anulowaniu Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Działu Handlowego Mobiem najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji. W przypadku otrzymania przez Dział Handlowy Mobiem oświadczenia Zleceniodawcy o modyfikacji lub anulowaniu Zlecenia Reklamowego w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia Emisji, modyfikacja lub anulowanie Zlecenia Reklamowego odnosi skutek pod warunkiem udzielenia zgody przez Mobiem na dokonanie tych czynności.

4. Za anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się również:

a) niedostarczenie Form Reklamowych co najmniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji lub,

b) dostarczenie Form Reklamowych niezgodnych z Regulaminem lub warunkami technicznymi określonymi w Specyfikacji Technicznej Reklam, później niż na 3 dni robocze ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.

V. WARUNKI EMISJI

1. Formy Reklamowe zgodne z Regulaminem oraz Specyfikacją Techniczną Reklam powinny być dostarczone do Działu Handlowego Mobiem najpóźniej na 3 dni robocze przed terminem pierwszej Emisji. W przypadku dostarczenia Form Reklamowych w terminie późniejszym lub niezgodnych ze Specyfikacją Techniczną Reklam Mobiem zastrzega sobie prawo do anulowania Zlecenia Reklamowego lub wprowadzenia zmian w planie Emisji.

2. Przesłane Formy Reklamowe powinny być dokładnie opisane (nazwa Zleceniodawcy, przedmiot kampanii, numer Zlecenia).

3. O ile nie zostanie inaczej postanowione w treści Zlecenia Reklamowego, statystyki Emisji będą zliczane za pośrednictwem kodów monitorujących Zleceniodawcy i w takim przypadku Zleceniodawca oświadcza i gwarantuje, że kody monitorujące wykorzystywane są jedynie w celu rozliczenia Emisji.

4. W przypadku gdy kody monitorujące będą wykorzystywane również do innych celów niż rozliczenie Emisji, Zleceniodawca jest zobowiązany do poinformowania Mobiem o planowanych procesach, a w szczególności o tym, czy Zleceniodawca będzie za pośrednictwem zaimplementowanych mechanizmów zbierał informacje o zachowaniu Użytkownika celem dopasowywania treści reklamowych do preferencji Użytkownika (reklama behawioralna). W takiej sytuacji, Mobiem, o ile ma taką możliwość w ramach wykorzystywanej Powierzchni Reklamowej, dokona Emisji wyłącznie do Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na tego rodzaju czynności przetwarzania danych. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność względem Mobiem za zgodność z prawem przetwarzania danych w powyższym zakresie.

5. Postanowienie ust. 4 powyżej, znajduje odpowiednie zastosowanie w przypadku dokonania Emisji za pomocą kodów emisyjnych Zleceniodawcy.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W przypadku, gdy z winy Mobiem Emisja nie nastąpi lub wystąpią wady Emisji, Mobiem zobowiązuje się do powtórnej Emisji w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.

2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu ewentualnych wad Emisji, o ile są uzasadnione, jeżeli nie zawiadomi Mobiem o wadzie (nie zgłosi reklamacji) w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury VAT za realizację Zlecenia Reklamowego lub opóźnia się z zapłatą za poprzednio zrealizowane Zlecenia Reklamowe.

3. W przypadku wystawienia faktury VAT przed Emisją, termin powyższy liczony jest od daty dokonania ostatniej Emisji.

4. Mobiem udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z innych Zleceń Reklamowych.

VII. CENNIK, PŁATNOŚCI, FAKTUROWANIE

1. Dla celów ustalenia wysokości wynagrodzenia Mobiem za realizacje świadczeń wynikających z Umowy zastosowanie ma Cennik obowiązujący w dniu złożenia Zlecenia Reklamowego, chyba że treść Zlecenia Reklamowego stanowi inaczej. W przypadku braku obowiązywania Cennika w chwili składania Zlecenia Reklamowego, wynagrodzenie Mobiem jest ustalane w oparciu o indywidualną wycenę dokonaną przez Mobiem i jest należne w wysokości wskazanej na Zleceniu Reklamowym.

2. Cennik nie zawiera podatku VAT.

3. Mobiem zastrzega sobie prawo do modyfikowania Cennika bez obowiązku powiadamiania Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta ze Zleceniodawcą określi termin powiadamiania o takiej zmianie.

4. Mobiem zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny świadczonych Usług reklamowych w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.

5. Faktury są wystawiane przez Mobiem w terminach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i będą doręczane Zleceniodawcy w formie faktur elektronicznych. Zleceniodawca wyraża zgodę, o której mowa w art. 106n ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z dnia 26 maja 2017 r. – Dz.U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.), na przesyłanie faktur elektronicznych przez Mobiem na adres e-mail Zleceniodawcy wskazany w treści Zlecenia Reklamowego lub na inny adres e-mail wskazany przez Zleceniodawcę w trybie roboczym.

6. W przypadku braku terminowej płatności za faktury, Mobiem jest uprawniona do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

7. W przypadku opóźnienia w płatności, Mobiem zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji. Zleceniodawca jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Mobiem na skutek braku płatności lub nieterminowej płatności, w szczególności szkód poniesionych na skutek Emisji na Powierzchni Reklamowej udostępnianej Mobiem przez podmioty trzecie.

VIII. SIŁA WYŻSZA

1. Mobiem nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, jeśli jest ono następstwem zdarzeń niezależnych od Mobiem, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lokautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci Internet lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.

2. W przypadku zaistnienia zdarzenia siły wyższej Mobiem zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, jeśli będzie to możliwe, inne terminy Emisji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26.04.2019 roku.

3. Regulamin, Umowa lub oświadczenia stron z nimi związane podlegają prawu polskiemu.

4. Wszelkie spory mogące wyniknąć ze stosowania Regulaminu, zawartych Umów lub oświadczeń stron z nimi związanych rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Mobiem.

5. Mobiem zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.

6. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą zmiany Regulaminu i w terminie na jego akceptację wyznaczonym przez Mobiem, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a Mobiem wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia z uwzględnieniem uprzednio obowiązującej treści Regulaminu.